MÅL OCH SYFTE

Vårt mål är att förbättra människors välmående, hälsa och liv på många olika olika sätt. Vi kommer stå för kunskapsspridning, utveckling, utbildning mm

Vårt huvudmål…

  • bidra till att skapa en bättre inre hälsa och ett lugnt inre välmående hos människor.

Vi vill även…

  • verka för att myndigheters/samhällets stöd individanpassad mer

Bakgrund

Vår erfarenhet är att människor är inte fyrkantiga, men det är tyvärr många gånger våra samhällssystem. Vi vill därför verka för att lyfta fram de problem och krockar som ibland sker mellan människors behov och myndigheter. Så deras arbete kan bli bättre gentemot de som utsatts för våld i nära relationer samt t ex de som är sjukskrivna.

  • förbättra för de personer som levt/lever med våld i nära relationer, framförallt då med fokus på den psykiska misshandeln och eftervåldet.

Bakgrund

Vår erfarenhet är att man uppmanar ofta människor som levt/lever i våld i nära relationer att polisanmäla, men man glömmer ofta bort “vad händer då?” dvs hur påverkar eftervåldet och hur hanterar man den mentala påverkan av att ha varit utsatt under lång tid. Där tror vi det finns mycket man kan förändra och förbättra.

  • verka för att ungdomar stärks i självkännedom, självkänsla och får bättre inre hälsa.

Bakgrund:

Vi ett centralt innehåll i skolans läroplan, som i stort sett ser likadant ut som vid tidigare läroplaner. LGR 11 handlar dock mestadels om att eleven ska betygssättas på sina förmågor. Därför borde detta förutsätta att skolan även erbjuder ungdomar lektioner i t ex självutveckling, självmedvetenhet och hur de kan utveckla sina förmågor.

Detta ser vi inte återfinns så ofta i skolorna, då många lärare kämpar hårt med att hinna igenom det centrala innehållet. Elever blir ofta stressade och mental ohälsa hos ungdomar ökar. Vi vill därför kunna erbjuda projekt för ungdomar som kan förbättra detta. Vi vill lyfta elever, skapa en bättre självkänsla hos ungdomar så de får en chans att kunna förbättra sina förmågor och sen komma ut i livet med en tro på sig själva.

  • verka för att lyfta den mentala hälsan i utsatta prestationsrelaterade branscher såsom t ex galopp (travsporten), artistbranschen mfl

Bakgrund:

Vi vill uppmärksamma, lyfta fram och förbättra det mentala måendet i specifika utsatta grupper. Artister är kreativa själar i en hård ytlig värld, det går inte alltid ihop med deras kreativa själ, och detta vill vi lyfta. Även galoppsporten har stress och tuff prestation som påverkar deras måendet samt finns även kostrelaterade problem som anorexia mm i båda dessa branscher. Genom att sprida ännu mer kunskap inom dessa grupper kan hälsa och välmående förbättras

  • nå ut även till män. Både inom området – bättre inre och mentalt mående – men även inom området ”hur vi minskar våld i nära relationer”.

Bakgrund:

Bland män och kvinnor är det ungefär lika stor andel som mår dåligt mentalt i livet, men med en skillnad, män söker mer sällan hjälp. Män står därför 70 % av alla självmord.

Även i arbetet våld i nära relationer mot kvinnor – glömmer vi ofta bort att hjälpa männen som utför. Psykiskt och fysiskt våld mot andra bottnar kanske i en egen dålig självkänsla, svartsjuka, egen ångest, dvs eget dåligt mående och för att våld i nära relationer ska minska, måste vi även få med oss männen!

  • bygga internationella samarbeten och möten med andra kulturer

Bakgrund:

Vi vill uppmärksamma olika kulturers sätt att bemöta och förbättra vår inre hälsa. Vi vill skapa internationella samarbeten och projekt för att tillsammans bygga upp en bättre inre hälsa och välmående för alla människor i hela världen. I många länder är det tabu att prata om mental dålig hälsa, och det är i vissa länder likvärdigt med mentalsjukdom. Detta vill vi förändra genom att sprida mer kunskap om vad är egentligen stress, depression, ångest, dålig självkänsla mm Och hur kan vi må bättre, inifrån och ut.  

  • genomföra insamling till stiftelse

Bakgrund:

Vi har skapat ett samarbete med www.dinstiftelse.se, ”Insamlingsstiftelsen för välmående, hälsa och utveckling”, där det årligen delas ut insamlade medel enligt stiftelsens stadgar. Vår tanke är att detta sker varje år i oktober på vår stora Lady in White & Men in Black gala.